Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Shaktiprana Yoga ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Shaktiprana Yoga en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Privacyverklaring


Als ShaktiPrana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. ShaktiPrana houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:


ShaktiPrana
Eendrachtsweg 48
3012 LD Rotterdam
info@shaktiprana.nl


? Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ShaktiPrana verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


? YOGA
- voor het versturen van de nieuwsbrief (1 à 2 keer per maand) naar huidige en oud-leerlingen;
- informeren over de activiteiten binnen het centrum (lessen, workshops, cursussen en/of lezingen);
- algemene informatie, zoals vakanties en vrije dagen;
- voor het versturen van nota’s.


? MASSAGE
- voor het afhandelen en verwerking van de betaling;
- telefonisch/ via mail overleg over de behandeling.


? Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Identiteitsgegevens:
Naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email, IBAN nummer.
Deze gegevens worden digitaal verkregen bij het aanmelden van de 1ste proefles/het registreren van uw account en het aanschaffen van uw losse les, 10 rittenkaart of abonnement, of bij het inplannen van de eerste massage.
We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen werden.


? Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden verwerkt door ShaktiPrana, te weten Anjanidebie Makhaisingh (eigenaar),) en Margery Carron (administratief medewerker). Voor de overige teamleden van ShaktiPrana zijn alleen uw voor- en achternaam inzichtelijk.
Wij maken gebruik van (een beveiligd online registratiesysteem), klik hier voor hun privacyverklaring.
Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden.


? Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


? Bewaartermijn
ShaktiPrana bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lid is van het centrum en een jaar na de laatste massage. Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek van oud-leden en worden alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, zolang de persoon deze wil ontvangen.


? Hoe beveiligen wij de gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen. Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


? Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. (In dat geval kunt u evenwel geen nieuwsbrief noch andere informatie van ons ontvangen).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


? Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


? Wijziging privacy statement
ShaktiPrana kan haar privacyverklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website, in het online registratiesysteem en via de nieuwsbrief.
Indien u niet meer op de hoogte gehouden wil worden over de activiteiten van ShaktiPrana via de nieuwsbrief of u wenst dat alle persoonlijke gegevens worden verwijderd kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een mailtje naar info@shaktiprana.nl